Raciborskie Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

RODO

Stosownie do art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. Nr 119 poz. 1 z 2016 r.) - dalej RODO, że:

1. administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Raciborskie Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ul.Rzeźnicza 8, 47-400 Racibórz, rcronraciborz@gmail.com, tel. (32) 4150559
2. dane kontaktowe inspektora ochrony danych: Jakub Rezmer, adres e-mail: kuba@eduodo.pl
3. celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja statutowych i ustawowych zadań Miasta Racibórz.
4. przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym, a także w ramach sprawowania władzy publicznej.
5. podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
6. zgoda na przetwarzanie danych osobowych ? art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Na jej podstawie przetwarzane są dane podawane przez Pana/Panią dobrowolnie np. numer telefonu celem zapewnienia szybkiej i sprawnej komunikacji związanej z realizacją złożonego wniosku,
7. wykonanie umowy, której jest Pan/Pani stroną lub podjęcie działań na Pana/Pani żądanie przed zawarciem umowy - art. 6 ust. 1 lit. b RODO, wypełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa - art. 6 ust. 1 lit . c RODO, wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym przez administratora - art. 6 ust. 1 lit . e RODO
8. Na podstawie obowiązujących przepisów prawa, jeśli będzie to konieczne, Pana/Pani dane będą udostępniane innym administratorom, podmiotom przetwarzającym oraz osobom upoważnionym do przetwarzania danych osobowych, które muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki. Wymienieni odbiorcy danych zostaną zobowiązani do zachowania danych osobowych w poufności w procesie ich przetwarzania.
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
10. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wyznaczony przepisami prawa, w tym przez okres wskazany w odrębnych przepisach.
11. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Panu/Pani prawo do:
1) żądania dostępu do danych dotyczących osoby, której dotyczą,
2) sprostowania danych osobowych,
3) żądania usunięcia danych osobowych,
4) żądania ograniczenia przetwarzania,
5) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
6) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
7) wniesienia skargi do organu nadzorczego.
12. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją ich niedopełnienia będzie brak możliwości realizacji sprawy.
13. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane dla zautomatyzowanego podejmowania decyzji, nie będą podlegały profilowaniu.

Załączniki

Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna monitoring