Raciborskie Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

 Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny tworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej, w postaci ujednoliconego systemu stron w sieci teleinformatycznej (art. 8 udip).Ustawa z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z poźn. zm.), zobowiązuje do udostępniania informacji o sprawach publicznych władze publiczne oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne, a w szczególności:

 

 • organy władzy publicznej,

 • organy samorządów gospodarczych i zawodowych,

 • podmioty reprezentujące zgodnie z odrębnymi przepisami Skarb Państwa,

 • podmioty reprezentujące państwowe osoby prawne albo osoby prawne

 • samorządu terytorialnego oraz podmioty reprezentujące inne państwowe jednostki organizacyjne albo jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego,

 • podmioty reprezentujące inne osoby lub jednostki organizacyjne, które wykonują zadania publiczne lub dysponują majątkiem publicznym, oraz osoby prawne, w których Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub samorządu gospodarczego albo zawodowego mają pozycję dominującą w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów,

 • organizacje związkowe i pracodawców reprezentatywne, w rozumieniu ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego (Dz. U. Nr 100, poz. 1080, z późn. zm.),

 • partie polityczne.
 

Zgodnie z zapisami w/w ustawy (obowiązuje od 1 stycznia 2002 r.) udostępnianie informacji publicznej następuje poprzez:

 

 • ogłaszanie w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej,

 • udostępnianie na wniosek zainteresowanego,

 • wyłożenie w powszechnie dostępnym miejscu lub poprzez terminale informacyjne (infomaty),

 • wstęp na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów.

 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek (Art. 10.1.)Standardy tworzenia i prowadzenia stron BIP określa jedyny akt wykonawczy do omawianej ustawy - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 roku w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68).Na stronach BIP mogą być publikowane wyłącznie informacje publiczne. Zabrania się natomiast zamieszczania reklam i innych treści o charakterze komercyjnym oraz publikowania informacji zawierających niewyjaśnione skróty.Podstawową grupę informacji publicznych (minimalny zakres tematyczny), podlegających obowiązkowemu udostępnieniu na podmiotowych stronach BIP, określa ustawa o dostępie do informacji publicznej. Jednocześnie udip zezwala na publikowanie w Biuletynie innych informacji publicznych, które nie zostały ujęte w tej grupie. (art. 8 ust. 3). Późniejsze akty normatywne nałożyły na poszczególne podmioty obowiązek zamieszczania w BIP kolejnych, bardziej sprecyzowanych grup informacji publicznej, np. ustawa z dnia 23 listopada 2002 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz zmianie niektórych innych ustaw, wprowadziła obowiązek udostępniania w Biuletynie Informacji Publicznej, informacji zawartych w oświadczeniach majątkowych osób pełniących funkcje publiczne, m.in.: radnych, wójtów, burmistrzów, starostów, sekretarzy i skarbników gmin oraz powiatów. Zapisy tej ustawy weszły w życie z dniem 1 stycznia 2003 roku.Biuletyn Informacji Publicznej funkcjonuje w oparciu o niniejsze akty prawne :

 

 • USTAWA z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. (Dz.U.01.112.1198)

 • USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (Dz.U.02.101.926)

 • USTAWA z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym. (Dz.U.01.130.1450)

 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej.   (Dz. U. Nr 10, poz. 68)

 • USTAWA o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz zmianie niektórych innych ustaw z dnia 23.11.2002 r. (Dz. U. Nr 214, poz. 1806)